Słowo Kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
do tych, którzy włączą się w odmawianie nowenny

Kochani, nadszedł czas, aby ze Strachociny, miejsca, gdzie objawił się św. Andrzej Bobola wołać do Polaków: podejmijmy modlitwę nowennową za przyczyną św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę w parafiach, wspólnotach religijnych i rodzinach. Przecież w sytuacjach trudnych, gdy naród zwrócił się do niego o pomoc zawsze wypraszał potrzebne łaski Polsce.
W tym roku, 22 lipca czciciele św. Andrzeja będą pielgrzymować do Strachociny, wśród nich Wojownicy Maryi i członkowie Męskiego Różańca, aby na Bobolówce, miejscu urodzenia św. Andrzeja, modlić się za Polskę.
Nim jednak spotkamy się na wzgórzu, podejmijmy duchowe przygotowanie do tej modlitwy, odprawiając nowennę do św. Andrzeja przez kolejne cztery miesiące:
- pierwszą w dniach od 8–16 kwietnia, z racji 85 rocznicy jego kanonizacji – błagajmy w niej o świętość naszego narodu
- drugą 7-15 maj, z racji 366 rocznicy męczeństwa – prośmy wierność narodu polskiego Jezusowi i Kościołowi
- trzecią 14-23 czerwiec, w tym miesiącu bolszewicy sprofanowali relikwie bł. Andrzeja – przepraszajmy Boga za profanacje, jakie dziś mają miejsce na polskiej ziemi
- czwartą 13-21 lipiec, 101 lat mija, jak bolszewicy zabrali trumnę z relikwiami bł. Andrzeja do Moskwy – módlmy się o Bożą opiekę na Polską.
Kochani, skoro św. Andrzej wybrał Strachocinę, aby powiedzieć Polakom, że ratunek dla Ojczyzny ma związek z jego kultem: zacznijcie mnie czcić, to wydaje się, że teraz wskazuje z tego miejsca, co mamy czynić, aby nadeszła pomoc z nieba, by przezwyciężyć obecne zagrożenia dla Polski. Bóg jest wielki i nas ocali. Ale, by tak się stało: trzeba posłuchać św. Andrzeja i zacząć go czcić w narodzie.

Poniżej podana jest treść nowenny i porządek jej odmawiania:Pobierz plik w formacie PDFNOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLIProgram:

 • pieśń do św. Andrzeja lub Pod Twą obronę /gdy odmawia się w kościele/
 • Modlitwa wstępna, na zakończenie odmawiamy: Ojcze nasz….
 • Modlitwa na dany dzień
 • Litania do św. Andrzeja Boboli
 • Modlitwa za Ojczyznę
 • Modlitwa na zakończenie
 • pieśń: Boże coś Polskę /gdy odmawia się w kościele/


Modlitwa wstępna
    Boże, dziękujemy za dar św. Andrzeja Boboli, Twego wiernego sługę, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii Kościoła. [Invicti athletae Christi] Wdzięczni jesteśmy za jego świadectwo życia z wiary, umiłowania Kościoła i zatroskanie o Polskę.
    Dziś, gdy Ojczyzna jest w potrzebie, podejmujemy modlitwę nowennową do św. Andrzeja w nadziei, że i tym razem wyprosi łaski narodowi, którego jest Patronem. Prosimy w niej o jedności w narodzie, opiekę nad Polską, obronę wiary katolickiej i życie z Bogiem. Amen

    Ojcze nasz…
    Zdrowaś Mario…
    Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Bożezmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Bożezmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Bożezmiłuj się nad nami
Święta Maryjo módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony duchem Świętym módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej módl się za nami
Święty Andrzeju, apostole Polesia módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze módl się za nami
Święty Andrzeju, Patronie Polski módl się za nami
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa módl się za nami
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili uproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali uproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa za Ojczyznę
Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.Modlitwa końcowa
    Boże, zwracamy się w nowennie o pomoc, jak praojcowie nasi w chwilach zagrożeń dla Polski, a Ty ich nigdy nie zawiodłeś. Ufamy, że i tym razem wysłuchasz modlących się Polaków, którzy ze św. Andrzejem Bobolą zwracają się do Ciebie.
    Niech ta modlitwa przyczyni się, by św. Andrzej przez Polaków został uznany, głównym Patronem Ojczyzny i wpisze się w realizację prośby Piusa XII: oby wszyscy synowie i córki narodu polskiego poznali Męczennika, który jest ich chlubą. [Invicti athletae Christi]. Amen.Intencje na poszczególne dni nowenny

 1. Modlitwa o opiekę Boga nad światem i ludzkością
 2. Modlitwa za Kościół Chrystusowy
 3. Modlitwa za duchowieństwo
 4. Modlitwa za katolicki laikat
 5. Modlitwa za Ojczyznę
 6. Modlitwa za Kościół w Polsce
 7. Modlitwa za rządzących w Ojczyźnie
 8. Modlitwa o zgodę i pojednanie w Polsce
 9. Modlitwa o opiekę nad Ojczyzną


Dzień pierwszy:
Modlitwa o opiekę Boga nad światem i ludzkością
    Boże, stworzyłeś świat i oddałeś go w ręce ludzi, aby troszczyli się o Twe dzieło. Ustanowione przez Ciebie prawo zapewniało im Twoją opiekę i błogosławieństwo. Piękno świata raduje oczy. Ale tę radość zakłóca dziś grupa ludzi decyzjami, które uderzają w godność osoby ludzkiej, małżeństwa i rodziny. Ich działania zmierzają do usunięcia Ciebie ze świadomości ludzi. Prosimy o opamiętanie dla tych, którzy to czynią.
    Św. Andrzeju, wspieraj nas w tej modlitwie. Ty wiesz, że ludzie odrzucający Boga z czasem prowadzą świat do zniszczenia, a na ludzkość sprowadzają cierpienia. Niech twe orędownictwo wyprosi ratunek dla świata i ludzi. AmenDzień drugi:
Modlitwa za Kościół Chrystusowy
    Ojcze niebieski, dziękujemy za dar Twego Syna, za Jego mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, za Ducha Świętego i Kościół, za Ewangelię i sakramenty, za otwarte niebo i za wszystko, co czyni Kościół, aby chrześcijanie byli święci i zostali zbawieni.
    Św. Andrzeju Bobolo, wspomagaj Kościół w prowadzeniu ludzi do Boga. Niech strzeże depozytu wiary, moralności chrześcijańskiej i prowadzi ludzi ku świętości i życiu wiecznemu. AmenDzień trzeci:
Modlitwa za duchowieństwo
    Panie Boże, narodowi wybranemu dałeś proroków i kapłanów, by przekazywali Twoje słowo i sprawowali liturgię. Twój Syn od powołania apostołów rozpoczął zakładać Kościół, a ustanawiając sakrament kapłaństwa przez powołanych ludzi, uświęca chrześcijan.
    Św. Andrzeju Bobolo, twe życie kapłańskie i zakonne ubogaciło Kościół. Niech twoja modlitwa wyjedna łaski Ojcu Świętemu, biskupom, kapłanom, diakonom i osobom życia konsekrowanego oraz nowe powołania do służby Bożej. AmenDzień czwarty:
Modlitwa za katolicki laikat
    Boże, chrześcijanie mają być święci i nieskalani przed Twoim obliczem. Niech permanentna formacja pomaga wybrać świętość ochrzczonym, aby stali się narzędziem w Twych rękach i nieśli pomoc tym, którzy się zagubili.
    Św. Andrzeju, wspieraj chrześcijan, aby świadomi swej godności i powołania do głoszenia Ewangelii, służyli Bogu i bliźnim. Niech twa modlitwa sprawi, że będą wierni Bogu, krzyżowi i Ewangelii oraz odpowiedzialni za Kościół. AmenDzień piąty:
Modlitwa za Ojczyznę
    Panie Boże, Polacy mają swój ojczyźniany dom, który napełniłeś bogactwem, a naród włączyłeś do rodziny chrześcijańskiej. Dałeś mu w darze Czarną Madonnę. Broniłeś w chwilach nieszczęść, wyzwalałeś z niewoli i dałeś poznać, że kochasz ten naród.
    Św. Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, wierzymy, że jesteś opiekunem Ojczyzny z woli Boga. Zwracamy się więc do ciebie, abyś w obliczu obecnych zagrożeń duchowych i niepodległościowych, wstawiał się za Polską. Niech twoja modlitwa poprowadzi Ojczyznę ku pomyślności i chwale. AmenDzień szósty:
Modlitwa za Kościół w Polsce
    Boże, ponad dziesięć wieków Kościół jest obecny na polskiej ziemi i służy narodowi. Dzięki jego pracy Polska wydała wielu świętych i błogosławionych, a naród jest chrześcijański i kocha Chrystusowy Kościół. Dziś za tę wierność płaci wysoką cenę.
    Św. Andrzeju Bobolo, pomóż Kościołowi w Polsce, aby się oczyścił i odnowił. Dla gorszycieli uproś łaskę pokuty i nawrócenia. Módl się, by trwał przy Jezusie. Opiece twej polecamy dzieci i młodzież, by obecne trudności nie zniechęcały ich do wiary w Boga i miłości Kościoła. AmenDzień siódmy:
Modlitwa za rządzących
    Boże, źródło wszelkiej władzy na niebie i na ziemi. Prosimy Cię, aby ci, którym powierzono urzędy byli sprawiedliwi i uczciwi, pełni miłości i służby, a Twoje błogosławieństwo niech im towarzyszy. Niech pamiętają, że będziesz ich rozliczał z powierzonego im urzędu.
    Św. Andrzeju Bobolo, podziwiamy twą pracę, jako kapłana w Owczarni Chrystusowej. Wstaw się za tymi, którym powierzono mandat sprawowania władzy i uproś łaskę, aby z godnością służyli bliźnim, Kościołowi i Ojczyźnie. AmenDzień ósmy:
Modlitwa o zgodę i pojednanie w narodzie
    Boże, stworzyłeś ludzi, by żyli w jedności i zgodzie, szacunku i życzliwości. Grzech zniweczył Twój ten zamysł, bo w relacjach między ludźmi pojawiły się kłótnie i gniewy niosące różne nieszczęścia. Polacy w swej historii nie raz przekonali się, jak kończy się brak jedności w narodzie. Dlatego z niepokojem patrzymy na to, co dziś dzieje się w Polsce.
    Św. Andrzeju, patronie jedności, pomóż pojednać się zwaśnionym rodakom. Miej w opiece naród, z którego wyszedłeś i jesteś jego chlubą. AmenDzień dziewiąty:
Modlitwa o opiekę nad Polską
    Boże, Polska jest w potrzebie. Problemy, z którymi się boryka nie rozwiąże bez Twej pomocy. Przypuszczać można, że szatan i jego królestwo przez nienawiść do Kościoła, hierarchii i ludzi wierzących, oraz to, czego doświadcza naród i Kościół, chce wykorzystać, by Polacy odrzucili Boga, a żyli tak, jakby im był niepotrzebny w Ojczyźnie.
    Św. Andrzeju, katolicy w Polsce w tej walce z szatanem i mocami ciemności w nadziei zwracają się do ciebie, że i tym razem pomożesz narodowi ocalić katolicką tożsamość, a Ojczyźnie niepodległość. Cud nad Wisłą, mobilizuje twoich rodaków do kolejnego wołania do ciebie. Przecież nas kochasz i jesteś naszym patronem z woli Boga. Amen
Pobierz plik w formacie PDF
Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 500298 gościem.